El Consell Escolar

El Consell Escolar és un òrgan col·legiat amb participació del personal de l'escola, dels pares/mares d'alumnes de l'escola i de l'Ajuntament.
Formen el Consell Escolar:
- L'equip directiu i una altra educadora, en representació de l'Equip d'escola.
- Tres membres en representació dels pares/mares d'alumnes de l'escola.
- El Regidor Delegat d'Ensenyament i un membre de l’equip de Serveis Socials municipals, en representació de l'Ajuntament.
La Presidenta del Consell Escolar és la Directora de l'escola bressol.

FUNCIONS:
- Efectuar el procés d'admissió d'alumnes, d'acord amb els criteris establerts en aquest Reglament i formular a l'Ajuntament la proposta d'admissió d'alumnes.
- Efectuar proposta justificada de concessió de beques a l'Alcalde President de l'Ajuntament de Sarrià de Ter.
- Ratificar el projecte educatiu i la normativa d'ordre intern elaborada per l'Equip d'escola.
- Ratificar la programació d'activitats externes de l'escola elaborades per l'Equip d'escola i decidir la participació dels pares/mares en aquestes activitats.
- Ratificar la programació d'aquelles activitats programades per l'Associació de pares/mares que es facin dins del marc escolar.
- Ratificar la memòria anual de l'escola.

FUNCIONAMENT:
- El Consell es reunirà ordinàriament dues vegades al trimestre i extraordinàriament sempre que el convoqui el seu president, a sol·licitud d'almenys un terç dels seus membres o a sol·licitud de tots els membres d'un dels sectors que en formen part.
- Les decisions en el Consell es prendran normalment per consens. Si no és possible l'acord, la decisió es determinarà en una reunió amb la presència preceptiva dels tres sectors del Consell Escolar i segons l'acord de la majoria dels membres presents que, en tot cas, no podrà ser inferior a la meitat més un dels components del Consell.
- L'Alcalde - President de l'Ajuntament de Sarrià de Ter o Regidor Delegat estan facultats per convocar el Consell Escolar i presidiran la reunió que hagin convocat.

 

EBM CONFETTI

C/ Mossen Cinto Verdaguer nª 1
Telèfon: 972 17 16 07

correu-e: a l'atenció de

Mònica Singla Cabré

escolabressol@sarriadeter.cat

Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9h a 17h

PROMOU:

AMB EL SUPORT DE:

AFA Escola Bressol Municipal Confetti

c/Mn. Cinto Verdaguer, 1
Correu-e: afaconfetti@gmail.com