PROCÉS FINALITZAT

PREINCRIPCIONS CURS 2022-2023

Del l'11 al 18 de maig podeu sol·licitar plaça a l'EBM Confetti

Cal seguir els següents passos:

 • Emplenar instància genèrica sol·licitant plaça pel curs 2022-2023. Adjuntar tots el documents que acreditin els punts de barem.

Instància genèrica 

 

 • Emplenar el formulari Google amb les dades familiars:

Formulari

 

 • Emplenar el full de sol·licitud i enviar el document a escolabressol@sarriadeter.cat
FULL DE SOL·LICITUD CURS 2022-2023
FULL DE SOL·LICITUD CURS 2022-2023.xlsx
Tabla de Microsoft Excel 368.4 KB

Llistat provisional amb els punts de cada sol·licitud, s'ha de revisar que les dades estiguin correctes. En cas d'errada enviar un correu a escolabressol@sarriadeter.cat o 972171607. 

curs 2022-2023 grup nadons.pdf
Documento Adobe Acrobat 224.4 KB
curs 2022-2023 grup infantil 1.pdf
Documento Adobe Acrobat 391.7 KB
curs 2022-2023 grup infantil 2.pdf
Documento Adobe Acrobat 247.3 KB

El 15 de juny: el llistat d'admesos

Procés matriculació

Les famílies que matriculen als infants nascuts al 2020, no han de fer efectiu el pagament de la matrícula. 

Però si han d'emplenar la instància genèrica amb l'autorització bancaria pel pagament del servei de menjador i berenar.

Les famílies que matricules als infants nascuts al 2021 i 2022 han de seguir els següents passos:

 • Emplenar instància genèrica amb el comprovant de la matrícula (transferència bancaria de 100€ a la compte de l'Ajuntament de Sarrià de Ter) i l'autorització bancaria emplenada. 
 • Adjuntar el document (autorització bancaria) a l'instancia genèrica.

 

PROCES MATRICULACIÓ.pdf
Documento Adobe Acrobat 167.6 KB
FAMILIES INFANTIL 2 PROCES MATRICULACIO.
Documento Adobe Acrobat 114.9 KB
AUTORITZACIO BANCARIA.pdf
Documento Adobe Acrobat 434.1 KB

Calendari

 • Del 11 al 18 de maig: període de preinscripcions, presentar instancia generica amb tots els documents adjunts. Inici l'11 de maig!! 

 • 1 de juny: llista provisional amb les puntuacions de cada sol·licitud.
 • del 2 al 8 de juny: presentació de reclamacions.
 • entre el 9 i el 13 juny: sorteig desempat.
 • 15 juny: llista definitiva ordenada.
 • Del 16 al 22  juny: formalització de la matrícula 

Documentació acreditativa per puntuacions prioritàries  

 • DNI, del pare i la mare, o tutor/a legal. (passaport o altres documents de identitat o la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres). L’adreça cal que coincideixi amb la de la sol·licitud. En el moment de formalitzar la matrícula cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça o bé la petició d’hora per tal de formalitzar el canvi.
 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • TIS (targeta d’identificació sanitària) de l’alumne.

 

                     Documentació acreditativa per puntuacions complementaries:

 • Si aquest s'al·lega  DNI del l'avi/a (només un DNI)
 • Si aquest s'al·lega carnet de família nombrosa o família monoparental vigent.
 • Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques, si s’al·leguen a efectes de barem (beneficiari de la prestació econòmica de renda mínima d’inserció).
 • Certificat de disminució expedit pel Departament de Benestar i Família, si s'al·lega aquesta circumstància.
 • Certificat mèdic oficial que acrediti que l’alumne/a pateix una malaltia crònica que li afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic i que exigeixi una dieta complexa que condiciona de manera determinant el seu estat de salut.

Penalització de la falsedat o frau: la falsedat o frau en les dades aportades en la preinscripció comportarà la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre. 

 

CRITERIS D'ADMISSIÓ, s'han d'acreditar adjuntant la documentació en la instància genèrica

CRITERIS PRIORITARIS:

 • El domicili familiar al·legat és dins el municipi de Sarrià de Ter:

           4 punts.    

 • Hi ha un informe vinculant per part de Serveis Socials: fins a 3 punts.   
 • Existància de germà escolaritzat al centre: 1 punt.
 • Quan l’infant sigui fill/a de persona empleada municipal, no veï/na de Sarrià: 1 punt.

 

CRITERIS COMPLEMENTARIS: 

 • Si l’infant forma part d’una família nombrosa: 2 punts.
 • Si l’infant forma part d’un cas de part múltiple: 1 punt.
 • Si té els avis en el municipi de Sarrià de Ter: 1 punt.
 • Decisió del Consell Escolar, si té germans al Escola Montserrat: 1 punt.

  

PLACES QUE S'OFEREIXEN PEL CURS 2022-2023

GRUP DE NADONS ( nascuts el 2022)  8 places

GRUP DE 1-2 ANYS ( nascuts el 2021)   20 places

GRUP DE 2-3 ANYS ( nascuts el 2020)  12 places

Els infants nascuts al 2020 estan exents de fer efectiva la quota. 

Si es cobrarà el servei del cost del menjador i si utilitzen el servei d'acollida.

PREUS CURS 2022-2023

 

HORARI                                  PREU

8’45h a 17h  209€                     333 € (quota per 20 dies lectius, dinar i berenar inclòs) menjador fix (per dia) 6,20€

menjador ocasional (per dia) 7,40€

HORARI                                 PREU

8’45h a 12h i de 15h a 17h          193 € (berenar inclòs)

 

Hora d'acollida 7:45h a 8:45h    20,50€ (mensuals) s'ofereix el serveis amb un mínim 10 famílies fixes mensuals interessades.

Dia esporàdic 3€ (dia)

 

*Descompte -20% de la quota, per famílies nombroses, famílies amb dos infants al centre, famílies monoparentals i NEE.

 

Matrícula: 100€ nascuts al 2021 i 2022 es fa efectiva en el moment de la inscripció. No es retorna en cas de baixa.

Informació sobre les quotes d'Infantil 2

Carta famílies finançament I2.pdf
Documento Adobe Acrobat 113.3 KB

EBM CONFETTI

C/ Mossen Cinto Verdaguer nª 1
Telèfon: 972 17 16 07

correu-e: a l'atenció de

Mònica Singla Cabré

escolabressol@sarriadeter.cat

Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 15 a 17 h

AFA Escola Bressol Municipal Confetti

c/Mn. Cinto Verdaguer, 1
Correu-e: afaconfetti@gmail.com

PROMOU:

AMB EL SUPORT DE: