Preinscripcions curs 2021-2022 del 12 al 20 de maig

Data d'inici el 12 de maig de 2021, no s'acceptarà cap sol·licitud feta abans o després de les dates de preinscripció.

 

Per tal de fer la preinscripció pel curs vinent, s'haurà d'emplenar:

1. instància genèrica adjuntant tots els documents que s'alegin per puntuació de barem.

2. emplenar un formulari Google amb les dades de la família de l'infant  3. emplenar el full de sol·licitud de l'escola i enviar lo a familiesconfetti@gmail.com

 

A PARTIR DEL 12 DE MAIG FINS EL 20 DE MAIG 2021:

PAS 1: emplenar INSTÀNCIA adjuntant tota la documentació requerida segons els punts de barem

Documentació acreditativa per puntuacions prioritàries  

 • DNI, del pare i la mare, o tutor/a legal. (passaport o altres documents de identitat o la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres). L’adreça cal que coincideixi amb la de la sol·licitud. En el moment de formalitzar la matrícula cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça o bé la petició d’hora per tal de formalitzar el canvi.
 • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • TIS (targeta d’identificació sanitària) de l’alumne.

 

                     Documentació acreditativa per puntuacions complementaries:

 • Si aquest s'al·lega  DNI del l'avi/a (només un DNI)
 • Si aquest s'al·lega carnet de família nombrosa o família monoparental vigent.
 • Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques, si s’al·leguen a efectes de barem (beneficiari de la prestació econòmica de renda mínima d’inserció).
 • Certificat de disminució expedit pel Departament de Benestar i Família, si s'al·lega aquesta circumstància.
 • Certificat mèdic oficial que acrediti que l’alumne/a pateix una malaltia crònica que li afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic i que exigeixi una dieta complexa que condiciona de manera determinant el seu estat de salut.

Penalització de la falsedat o frau: la falsedat o frau en les dades aportades en la preinscripció comportarà la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre. 

 

PAS 2: emplenar el formulari

Formulari dades familiars.

 

PAS 3: emplenar i enviar el full de sol·licitud a: familiesconfetti@gmail.com

Full de sol·licitud curs 2021-2022 (excel)

Contrasenya: O@kGKX0BTmy5

Calendari:

Publicació de l'oferta de places: entre el 5 i el 7 de maig.

Del 12 al 20 de maig: període de preinscripcions. 

1 de juny: llista provisional amb les puntuacions de cada sol·licitud.

del 2 al 8 de juny: presentació de reclamacions.

entre el 9 i el 11 juny: sorteig desempat.

15 juny: llista definitiva ordenada.

 

Del 16 de 22  juny: formalització de la matrícula 

CRITERIS D'ADMISSIÓ, s'han d'acreditar adjuntant la documentació en la instància genèrica

CRITERIS PRIORITARIS:

 • Quan el domicili del pare o la mare o tutor/a legal estigui a Sarrià de Ter:

           4 punts.    

 • Quan hi hagi un informe vinculant per part de Serveis Socials:

           fins a 3 punts.   

 • Quan un nen/a tingui un germà al centre en el moment de la preinscripció: 1 punt.
 • Quan l’infant sigui fill/a de persona empleada municipal, no veï/na de Sarrià.  Criteri general, prioritat als veïns de Sarrià: 4 punts.

 

CRITERIS COMPLEMENTARIS: 

 • Si l’infant forma part d’una família nombrosa: 2 punts.
 • Si l’infant forma part d’un cas de part múltiple: 1 punt.
 • Si té els avis en el municipi de Sarrià de Ter: 1 punt.
 • Decisió del Consell Escolar, es donarà 1 punt al nen/a que tingui un o més germans al Escola Montserrat.

  

PLACES QUE S'OFEREIXEN PEL CURS 2021-2022

 GRUP DE NADONS ( nascuts el 2021)  8 places

 GRUP DE 1-2 ANYS ( nascuts el 2020)   24 places

 GRUP DE 2-3 ANYS ( nascuts el 2019)  11 places

PREUS CURS 2021-2022

 

HORARI                                  PREU

8’45h a 17h  209€                     333 € (quota per 20 dies lectius, dinar i berenar inclòs) menjador fix (per dia) 6,20€

menjador ocasional (per dia) 7,40€

HORARI                                 PREU

8’45h a 12h i de 15h a 17h          193 € (berenar inclòs)

 

Hora d'acollida 7:45h a 8:45h    20,50€ (mensuals) mínim 10 famílies interessades.

Dia esporàdic 3€ (dia)

 

*Descompte -20% de la quota, per famílies nombroses, famílies amb dos infants al centre, famílies monoparentals i NEE.

 

Matrícula: 100€ en el moment de la inscripció. No es retorna en cas de baixa.

EBM CONFETTI

C/ Mossen Cinto Verdaguer nª 1
Telèfon: 972 17 16 07

correu-e: a l'atenció de

Mònica Singla Cabré

escolabressolmunicipalconfetti@  gmail.com

Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 15 a 17 h

AFA Escola Bressol Municipal Confetti

c/Mn. Cinto Verdaguer, 1
Correu-e: afaconfetti@gmail.com

PROMOU:

AMB EL SUPORT DE: