Preinscripcions curs 2020-2021

Calendari: de moment queda ajornat el calendari fins que l'escola bressol torni a les seva normalitat

Del 8 al 15 de maig de 2019 PREINSCRIPCIONS

22 de maig publicació de les llistes provisionals amb barem

23, 24 de maig termini de reclamacions a la llista de barem

20 de maig sorteig públic 

3 de juny: publicació dels infants admesos i de la llista d'espera

Del 10 al 14 de juny: formalització de la matrícula (de 14h a 17h)

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

Per presentar la documentació cal demanar cita prèvia

del 8 al 15 de maig, a la directora del centre

Mònica Singla EBM CONFETTI: 972 171607 ( horari de 14 a 17h)

  

 •  Original i fotocòpia de la sol·licitud de preinscripció del centre. (descarrega el pdf.)
 •  Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 •  Original i fotocòpia del DNI, passaport o altres documents d’identitat de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a) o la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres. L’adreça cal que coincideixi amb la de la sol·licitud.En el moment de formalitzar la matrícula cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça o bé la petició d’hora per tal de formalitzar el canvi.
 • Original i fotocòpia del carnet de vacunacions.
 • Original i fotocòpia de la TIS (targeta d’identificació sanitària) de l’alumne.
 • Certificat de convivència, cal anar a fer-lo a l’ajuntament. Cal que l’adreça coincideixi amb el DNI i la sol·licitud.
 • Documentació acreditativa de l’habitatge dels avis, si aquest és el que s’al·lega.  Certificat de convivència emès per a l’ajuntament o DNI.
 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o família monoparental vigent.
 • Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques, si s’al·leguen a efectes de barem (beneficiari de la prestació econòmica de renda mínima d’inserció).
 • Original i fotocòpia del certificat de disminució expedit pel Departament de Benestar i Família, si s’al·lega aquesta circumstància.
 • Certificat mèdic oficial que acrediti que l’alumne/a pateix una malaltia crònica que li afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic i que exigeixi una dieta complexa que condiciona de manera determinant el seu estat de salut.

Penalització de la falsedat o frau: la falsedat o frau en les dades aportades en la preinscripció comportarà la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

 

CRITERIS D'ADMISSIÓ

CRITERIS PRIORITARIS:

 • Quan el domicili del pare o la mare o tutor/a legal estigui a Sarrià de Ter: 4 punts.    
 • Quan hi hagi un informe vinculant per part de Serveis Socials: fins a 3 punts.   
 • Quan un nen/a tingui un germà al centre en el moment de la preinscripció: 1 punt.
 • Quan l’infant sigui fill/a de persona empleada municipal, no veï/na de Sarrià.  Criteri general, prioritat als veïns de Sarrià: 4 punts.

 

CRITERIS COMPLEMENTARIS en cas de situació d’empat:

 • Si l’infant forma part d’una família nombrosa: 2 punts.
 • Si l’infant forma part d’un cas de part múltiple: 1 punt.
 • Si té els avis en el municipi de Sarrià de Ter: 1 punt.
 • Decisió del Consell Escolar, es donarà 1 punt al nen/a que tingui un o més germans al Escola Montserrat.

  

PLACES QUE S'OFEREIXEN PEL CURS 2019-2020

 •  El 7 de maig es publicarà les places vacants per aquest nou curs.
 • GRUP DE NADONS ( nascuts el 2019)  8 places
 • GRUP DE 1-2 ANYS ( nascuts el 2018)   14 places
 • GRUP DE 2-3 ANYS ( nascuts el 2017)   14 places
 • GRUP MIXTA: fins a 18 places

PREUS CURS 2019-2020

 

HORARI                                  PREU

8’45h a 17h  209€                     333 € (quota per 20 dies lectius, dinar i berenar inclòs) menjador fix (per dia) 6,20€

menjador ocasional (per dia) 7,40€

HORARI                                 PREU

8’45h a 12h i de 15h a 17h          193 € (berenar inclòs)

 

Hora d'acollida 7:45h a 8:45h    20,50€ (mensuals)

Dia esporàdic 3€ (dia)

 

*Descompte -20% de la quota, per famílies nombroses, famílies amb dos infants al centre, famílies monoparentals i NEE.

 

Matrícula: 100€ en el moment de la inscripció. No es retorna en cas de baixa.

preus 19-20.pdf
Documento Adobe Acrobat 29.1 KB

EBM CONFETTI

C/ Mossen Cinto Verdaguer nª 1
Telèfon: 972 17 16 07

correu-e: a l'atenció de

Mònica Singla Cabré

escolabressolmunicipalconfetti@  gmail.com

Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 15 a 17 h

AFA Escola Bressol Municipal Confetti

c/Mn. Cinto Verdaguer, 1
Correu-e: ampaconfetti@gmail.com

PROMOU:

AMB EL SUPORT DE: