Preinscripcions curs 2018- 2019

Calendari

Del 2 a l'11 de maig de 2018 PREINSCRIPCIONS

22 de maig publicació de les llistes provisionals amb barem

23, 24, 25 de maig termini de reclamacions a la llista de barem

21 de maig sorteig públic 

1 de juny: publicació dels infants admesos i de la llista d'espera

Del 4 al 8 de juny: formalització de la matrícula (de 14h a 17h)

DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR

Per presentar la documentació cal demanar cita prèvia, del 2 a l'11 de maig,

a la directora del centre

Mònica Singla EBM CONFETTI: 972 171607 ( horari de 14 a 17h)

  

 •  Original i fotocòpia de la sol·licitud de preinscripció del centre. (pdf.)
 •  Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 •  Original i fotocòpia del DNI, passaport o altres documents d’identitat de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a) o la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres. L’adreça cal que coincideixi amb la de la sol·licitud.En el moment de formalitzar la matrícula cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça o bé la petició d’hora per tal de formalitzar el canvi.
 • Original i fotocòpia del carnet de vacunacions.
 • Original i fotocòpia de la TIS (targeta d’identificació sanitària) de l’alumne.
 • Certificat de convivència, cal anar a fer-lo a l’ajuntament. Cal que l’adreça coincideixi amb el DNI i la sol·licitud.
 • Documentació acreditativa de l’habitatge dels avis, si aquest és el que s’al·lega.  Certificat de convivència emès per a l’ajuntament o DNI.
 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o família monoparental vigent.
 • Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques, si s’al·leguen a efectes de barem (beneficiari de la prestació econòmica de renda mínima d’inserció).
 • Original i fotocòpia del certificat de disminució expedit pel Departament de Benestar i Família, si s’al·lega aquesta circumstància.
 • Certificat mèdic oficial que acrediti que l’alumne/a pateix una malaltia crònica que li afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic i que exigeixi una dieta complexa que condiciona de manera determinant el seu estat de salut.

Penalització de la falsedat o frau: la falsedat o frau en les dades aportades en la preinscripció comportarà la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

 

CRITERIS D'ADMISSIÓ

CRITERIS PRIORITARIS:

 • Quan el domicili del pare o la mare o tutor/a legal estigui a Sarrià de Ter: 4 punts.    
 • Quan hi hagi un informe vinculant per part de Serveis Socials: fins a 3 punts.   
 • Quan un nen/a tingui un germà al centre en el moment de la preinscripció: 1 punt.
 • Quan l’infant sigui fill/a de persona empleada municipal, no veï/na de Sarrià.  Criteri general, prioritat als veïns de Sarrià: 4 punts.

 

CRITERIS COMPLEMENTARIS en cas de situació d’empat:

 • Si l’infant forma part d’una família nombrosa: 2 punts.
 • Si l’infant forma part d’un cas de part múltiple: 1 punt.
 • Si té els avis en el municipi de Sarrià de Ter: 1 punt.
 • Decisió del Consell Escolar, es donarà 1 punt al nen/a que tingui un o més germans al Escola Montserrat.

  

PLACES QUE S'OFEREIXEN PEL CURS 2018-2019

 • GRUP DE NADONS ( nascuts el 2018) :  8 places
 • GRUP DE 1-2 ANYS ( nascuts el 2017):   20 places
 • GRUP DE 2-3 ANYS ( nascuts el 2016):   10 places
 • GRUP MIXTA (nascuts el 2017 i el 2016): 18 places

PREUS CURS 2018-2019

           HORARI                                               PREU                                                                                                         

8’45h a 17h                                               330 €       (quota per 20 dies lectius)

(dinar i berenar inclòs)                                  

menjador fix (per dia)                                6.20 €                                        

menjador ocasional (per dia)                      7.40                                          

 

 

8’45h a 12h i de 14'50h a 17h                       190 €             

(berenar inclòs)

 

Hora d'acollida 7:45h a 8:45h           20€ (mensuals)

Dia esporàdic   3€ 

*Descompte -20% famílies nombroses, famílies amb dos infants al centre, famílies monoparentals i NEE.

 

 • Matrícula: 100€ en el moment de la inscripció.

Funcionament del menjador: el pagament es farà a mes vençut. L'import és de 6,20€ cada dia que l'infant utilitzi el servei, si és fix. I si l'infant és eventual l'import del dinar és de 7,40€.

 

L'Ajuntament de Sarrià de Ter es reserva el dret de revisar aquestes tarifes el proper gener 2019.

 

EBM CONFETTI

C/ Mossen Cinto Verdaguer nª 1
Telèfon: 972 17 16 07

correu-e: a l'atenció de

Mònica Singla Cabré

escolabressolmunicipalconfetti@  gmail.com

Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 15 a 17 h

AMPA Escola Bressol Municipal Confetti

c/Mn. Cinto Verdaguer, 1
Correu-e: ampaconfetti@gmail.com

PROMOU:

AMB EL SUPORT DE: